اقامتگاه بومگردی سرگرفته

خرم آباد، رازان، روستای سرگرفته