ویرایش نهم لیست اقامتگاه های بومگردی بروزرسانی شده در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

برای دانلود نسخه PDF لیست اقامتگاه های بومگردی به همراه شماره تماس آن ها جهت رزرو بر روی لینک زیر کلیک کنید

نام اقامتگاهشماره تماس رزرواستانشهر / روستالینک اطلاعات بیشتر
۰۱آتشونی۰۳۱۴۶۳۴۸۱۵۶اصفهانگرمه
۰۲خونه نقلی۰۳۱۵۵۲۳۳۳۲۴اصفهانکاشان
۰۳بارانداز طباطبایی۰۹۱۳۳۲۳۴۱۸۸اصفهانفرحزاد
۰۴گیله بوم۰۱۳۴۲۶۵۶۵۹۵گیلانقاسم آباد سفلیاطلاعات جامع  (کلیک کنید)
۰۵کلبه آقا میر۰۹۱۷۹۲۷۲۹۳۲فارسپاسارگاد
۰۶خانه بامداد۰۷۱۴۳۵۸۲۵۶۶فارسمادر سلیمان
۰۷میمند۰۹۳۵۹۱۷۷۹۶۰کرمانمیمندوبسایت اقامتگاه (کلیک کنید)
۰۸نورخونه۰۹۱۲۴۷۹۸۶۵۳سمنانپادهاطلاعات جامع (کلیک کنید)
۰۹نارتی تی۰۳۵۳۶۲۲۸۵۳یزدتفتاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۰عمه رباب۰۳۵۳۲۳۴۰۹۰۹یزدمرور
۱۱تلارخانه بردبار۰۹۱۱۲۳۹۲۳۴۷گیلانمرزدشت
۱۲اجاق سید کریم۰۷۱۴۳۵۶۲۰۶۶فارسبوکان
۱۳ساسنگ۰۹۱۲۸۸۸۳۲۶۸گلستانساسنگاطلاعات جامع (کلیک کنید)
۱۴تیشک۰۹۱۰۹۵۴۶۳۳۳کردستاندولاب
۱۵کلبه قزلباش۰۹۳۹۱۴۵۷۱۷۱گلستانزنگلاباطلاعات جامع (کلیک کنید)
۱۶بوم کلبه کوهسار۰۹۳۷۲۳۷۵۵۷۵فارسپرشکفتاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۷سووشون۰۷۱۳۲۲۴۱۴۲۹فارسشیراز
۱۸بوتیمار۰۹۱۲۱۰۱۳۰۳۷اصفهانقهی
۱۹خانه جواهری۰۹۱۳۳۷۲۲۵۱۳اصفهانبویین  میاندشتاطلاعات اولیه (کلیک کنید)
۲۰ناخدا امینی۰۹۱۷۷۶۷۷۶۰۱هرمزگانطبلاطلاعات اولیه (کلیک کنید)
۲۱ماه بی بی۰۹۱۳۳۵۹۴۹۴۲یزداردکاناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۲حوضک۰۳۱۳۴۴۶۴۴۹۱اصفهاناصفهان
۲۳باغ گلها۰۷۱۴۳۵۲۲۷۶۹فارسارسنجاناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۴گیلگمش۰۹۳۵۴۸۹۹۶۶۹گیلانفراروداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۵چاپاکر۰۹۱۳۲۰۳۰۰۹۶اصفهانورزنه
۲۶توسلیان۰۹۱۹۵۲۵۴۶۶۰اصفهاننطنزاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۷خانه خشتی۰۹۱۳۵۱۶۲۶۰۹یزدیزد
۲۸رستاق۰۳۵۳۳۲۷۶۳۳۸۷یزدصدرآباداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۹کُلودَنگ دهخدا۰۷۶۵۸۳۸ ۹۳۱۹هرمزگاندهخدااطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۳۰کلبه آرامش۰۹۳۷۲۵۶۴۴۹۶سیستان و بلوچستانقلعه نو
۳۱زرآباد۰۹۱۲۳۴۷۹۱۰۳قزوینزرآباداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۳۲خونه مادرجون۰۱۱۵۴۳۳۵۴۵۴مازندرانچالکش
۳۳مهمانکده لپویی۰۹۱۷۷۰۴۹۴۶۳فارسلپویی
۳۴زاغ بور۰۵۶۳۲۴۵۴۴۶۷

۰۹۱۵۹۶۳۹۷۳۷

خراسان جنوبیبیرجنداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۳۵فتاحی۰۹۱۳۷۰۷۷۷۰۳

۰۹۳۶۷۸۳۹۶۹۲

هرمزگانشیب دراز
۳۶آرتین دینور۰۹۱۲۵۹۳۸۷۱۹کرمانشاهکندولهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۳۷باغ آئین های زینت۰۹۱۷۱۶۹۰۷۳۸

۰۹۱۷۱۶۱۱۲۶۳

هرمزگانصلخ
۳۸کوتوم۰۹۳۵۶۳۶۴۸۱۵گیلانسیاهبیل
۳۹خانه ناصر لشکر۰۹۳۵۵۸۴۸۵۱۵

۰۹۱۲۵۳۲۱۵۸۶

سمنانعباس آباد
۴۰علوی۰۹۱۹۴۹۷۷۳۴۴خراسان جنوبیخوسف
۴۱توران گشت۰۹۱۲۳۷۳۵۷۹۴سمنانقلعه بالا
۴۲الیما۰۹۱۳۶۴۱۲۲۰۲خوزستانتکاباطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۴۳ارگ رادکان۰۹۱۵۱۲۲۳۲۴۷خراسان رضویرادکان
۴۴سرو کهن۰۳۵۳۳۸۲۸۶۸۱یزدابرکوهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۴۵ورکانه۰۹۰۱۱۱۱۶۷۲۷همدانورکانهاطلاعات اولیه (کلیک کنید)
۴۶بی بی زهرا۰۹۱۹۴۳۱۵۶۱۲سمنانقلعه بالا
۴۷کلوت کویر۰۹۱۵۸۷۱۹۷۰۰سمنانرضا آباد
۴۸رئیس۰۹۱۷۳۴۳۲۳۵۵کهگیلویه و بویر احمدسیسخت
۴۹ننه کوکب۰۹۱۳۲۶۱۱۹۲۶اصفهانزواره
۵۰عمو نوروز۰۹۱۳۹۲۳۱۰۸۰خراسان جنوبیطبس
۵۱باغ گلستان۰۲۸۳۳۷۱۹۲ ۸۹قزوینبه زودی
۵۲نخل و نرگس۰۹۱۳۱۵۸۲۴۶۵خراسان جنوبیبه زودی
۵۳آله آموت۰۹۱۰۰۴۷۳۱۰۱قزوینبه زودی
۵۴خوش نشین۰۹۱۳۵۶۷۰۹۱۳اصفهانبه زودی
۵۵شاطربمون۰۹۱۳۴۵۲۷۰۰۹یزدبه زودی
۵۶جاده ابریشم۰۹۱۵۱۰۶۸۳۵۹

۰۹۳۶۳۷۶۲۴۳۶

خراسان رضویبه زودی
۵۷نره کوه۰۹۱۷۷۷۲۰۳۸۰بوشهربه زودی
۵۸ساباط اصفهک۰۹۱۵۸۶۱۲۰۱۱خراسان جنوبیبه زودی
۵۹سرزمین کهن۰۹۱۷۹۰۶۱۵۷۴بوشهربه زودی
۶۰گُنج۰۹۳۹۲۴۳۴۹۰۳گیلانبه زودی
۶۱بادگیر۰۹۳۵۳۵۸۱۵۱۵یزدبه زودی
۶۲ساتیار۰۹۱۲۳۲۵۳۹۱۰کرمانشاهبه زودی
۶۳آمادای۰۸۱۳۲۶۵۷۱۸۱همدانبه زودی
۶۴مزداگرد۰۹۱۸۹۱۱۱۰۲۳همدانبه زودی
۶۵خانه تویست۰۳۱۵۴۳۷۵۸۴۱اصفهانبه زودی
۶۶گلستان ادیب۰۵۱۵۷۲۲۰۱۰۲خراسان رضویگناباداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۶۷وصال رویان۰۹۱۵۶۵۲۷۰۷۹خراسان شمالیبه زودی
۶۸کدخدا۰۹۹۰۱۲۰۸۰۱۱یزدفهرجاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۶۹قلعه امیر خان۰۹۱۲۵۷۹۶۴۰۱سمنانبه زودی
۷۰دیلمای گشت۰۹۱۱۹۲۹۳۵۶۸گیلانبه زودی
۷۱اکو کمپ عشایری دُرنا۰۹۱۴۴۵۴۵۷۴۶اردبیلبه زودی
۷۲حافظ۰۹۱۳۳۶۷۱۴۲۲اصفهانورزنهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۷۳تک تکو۰۹۱۳۹۱۶۵۷۵۲اصفهانبه زودی
۷۴سوشیانت۰۹۱۳۲۲۳۰۰۴۸اصفهانبه زودی
۷۵عادل (سرای مروارید)۰۹۱۲۶۳۰۳۵۷۰اصفهانبه زودی
۷۶کوشک آقا محمد۰۹۳۹۸۳۹۲۱۱۹اصفهانبه زودی
۷۷خانه صفا۰۹۱۰۹۸۰۲۲۵۶اصفهانبه زودی
۷۸حوض حاجی۰۹۱۳۹۲۳۰۱۸۵اصفهانبه زودی
۷۹مان همیشه سبز۰۹۱۷۷۷۳۰۶۴۲بوشهربوشهراطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۸۰کاریز۰۹۱۳۲۲۳۱۵۸۹اصفهانبه زودی
۸۱فانوس کویر۰۳۱۴۴۳۸۲۷۸۳اصفهانبه زودی
۸۲آقا ابراهیم۰۹۳۸۲۴۷۸۶۶۳اصفهانبه زودی
۸۳کیخسرو۰۳۱۴۶۲۰۴۲۶۷اصفهانبه زودی
۸۴اسکندر۰۹۱۰۳۵۵۲۱۲۴اصفهانبه زودی
۸۵هفشجان۰۹۱۳۱۸۱۱۱۳۳چهار محال و بختیاریبه زودی
۸۶آق سید ذبیح الله۰۹۱۳۲۵۳۱۵۸۲خراسان جنوبیبه زودی
۸۷قوامیه۰۹۱۵۴۸۳۹۲۹۷خراسان رضویبه زودی
۸۸بیدل۰۹۱۵۱۷۷۸۰۰۴خراسان رضویبه زودی
۸۹پوریعقوب۰۹۱۵۳۳۱۶۲۰۸خراسان رضویبه زودیاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۹۰سبنی۰۹۱۵۹۳۲۲۴۱۰خراسان رضویکبوداناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۹۱گدرسن۰۹۱۵۰۸۵۳۶۵۶خراسان شمالیبه زودی
۹۲خانه شیخ رجبعلی علامه۰۹۳۶۳۰۴۵۰۶۶سمنانبه زودی
۹۳خانه امید۰۹۱۲۵۷۳۰۰۵۲سمنانبه زودی
۹۴ارگ۰۹۱۲۷۷۳۰۵۵۹سمنانقلعه بالااطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۹۵حاج آقا محمد عجمی۰۹۱۲۵۷۳۲۴۶۳سمنانبه زودی
۹۶خانه گل۰۲۳۳۳۶۶۲۷۱۰سمنانبه زودی
۹۷عمارت بابا حاجی۰۹۱۹۴۳۶۳۴۶۲سمنانبه زودی
۹۸چشمه مراد۰۹۱۹۳۳۴۶۹۱۸سمنانبه زودی
۹۹جورگ۰۷۱۳۲۳۴۵۳۵۸فارسبه زودی
۱۰۰باچان۰۹۳۰۱۵۹۳۳۷۶فارسبه زودی
۱۰۱مدالی۰۹۱۶۲۶۲۲۴۸۰هرمزگانبه زودی
۱۰۲کاروانسرای پاسنگان۰۹۱۹۸۷۰۲۵۸۵قمبه زودی
۱۰۳خانه رستم۰۹۱۳۲۵۹۵۳۲۰یزدبه زودی
۱۰۴خالو۰۹۱۷۷۶۹۹۱۷۷هرمزگانبه زودی
۱۰۵خونه ی مادربزرگ۰۳۱۵۷۷۷۲۵۳۷اصفهانبه زودی
۱۰۶کلبه توریست۰۹۱۲۲۵۷۸۵۹۷قزوینبه زودی
۱۰۷جنت۰۹۱۱۲۹۲۱۶۷۱مازندرانبه زودی
۱۰۸بهشت آباد۰۹۰۱۰۱۸۱۷۱۷چهار محال و بختیاریبه زودی
۱۰۹ستاره کویر حلوان۰۹۱۳۷۷۸۱۰۷۸خراسان جنوبیبه زودی
۱۱۰خانه رودبار۰۹۱۹۴۳۶۳۴۶۴سمنانبه زودی
۱۱۱خانه باغ ایرانی۰۷۱۳۲۳۲۵۱۸۴فارسبه زودی
۱۱۲آسمان آبی۰۹۱۷۳۳۰۲۹۴۷فارسبه زودی
۱۱۳آس دِهمورد۰۹۱۷۵۳۹۴۰۳۳فارسبه زودی
۱۱۴کندازی۰۹۱۷۱۲۶۲۹۳۱فارسکندازیاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۱۵شریف۰۹۱۸۲۷۹۱۷۶۳ایلامبه زودی
۱۱۶بابا حسین کوهستان۰۹۱۷۷۳۱۶۴۰۸فارسبه زودی
۱۱۷خانه عشایری رادمهر۰۹۱۷۲۱۵۰۸۲۴فارسبه زودی
۱۱۸باغ دراز۰۹۱۷۱۳۲۳۲۲۸فارسبه زودی
۱۱۹خانه دایی۰۹۱۷۷۳۱۱۲۰۴فارسبه زودی
۱۲۰علیزاده۰۹۱۷۱۵۳۸۴۸۸فارسبه زودی
۱۲۱لایز۰۹۱۷۱۳۴۰۰۱۷فارسبه زودی
۱۲۲کوچ بوم۰۹۱۷۹۱۰۰۹۴۳فارسبه زودی
۱۲۳فرواب پارس۰۹۱۷۹۵۱۵۰۷۱فارسبه زودی
۱۲۴بوم کلبه کهکران۰۹۱۷۰۵۷۸۶۶۷فارسبه زودی
۱۲۵غریب خان۰۹۱۷۵۶۰۸۲۲۰فارسبه زودی
۱۲۶ستایش۰۹۱۷۱۱۲۱۰۳۷فارسبه زودی
۱۲۷قصر یعقوب۰۹۱۷۳۵۱۱۹۰۹فارسبه زودی
۱۲۸کرد شول۰۹۱۷۵۳۹۲۵۶۶فارسبه زودی
۱۲۹سی راه۰۹۱۷۳۳۶۴۱۰۹فارسبه زودی
۱۳۰سرای آبی بی۰۷۱۵۳۸۴۰۶۷۹فارسبه زودی
۱۳۱آژند۰۹۱۷۶۰۱۸۱۹۴فارسبه زودی
۱۳۲پسینا۰۹۱۷۱۳۱۳۷۵۵فارسبه زودی
۱۳۳ایلی زاگرس۰۹۳۳۶۵۴۲۱۴۹فارسبه زودی
۱۳۴ایل کده قشقایی۰۹۱۷۸۰۴۹۴۶۷فارسبه زودی
۱۳۵لرد سوزا۰۹۱۷۲۱۰۲۹۰۳هرمزگانبه زودی
۱۳۶گستان راز۰۹۱۷۹۹۹۵۴۹۴فارسبه زودی
۱۳۷یاسین۰۹۱۸۹۴۳۶۲۸۶ایلامبه زودی
۱۳۸کزج۰۴۵۳۳۷۳۳۳۳۷اردبیلبه زودی
۱۳۹خانه موزه عروسک و اسباب بازی۰۳۱۵۵۲۲۵۱۳۴اصفهانبه زودی
۱۴۰شیرین و فرهاد۰۹۱۳۲۵۸۷۳۳۰یزدبه زودی
۱۴۱سرای مهرگرد۰۹۱۲۱۹۷۱۱۶۷

۰۹۱۳۱۵۳۰۵۳۲

یزدبه زودی
۱۴۲نارنجستان۰۹۱۳۴۵۵۶۵۹۹

۰۳۵۳۶۲۷۳۲۳۱

یزدبه زودی
۱۴۳اوروزا۰۹۳۹۰۹۷۱۹۲۰

۰۳۵۳۶۲۲۴۳۴۷

یزدبه زودی
۱۴۴شعرباف۰۹۱۲۸۱۲۰۹۴۸

۰۳۵۳۶۲۰۰۳۸۲

یزدبه زودی
۱۴۵شاطربمون۰۳۵۳۲۳۲۸۵۴۰

۰۹۱۳۴۵۲۷۰۰۹

یزدبه زودی
۱۴۶سالار۰۹۱۳۱۵۱۹۳۳۸

۰۹۱۰۱۵۱۹۳۳۸

یزدبه زودی
۱۴۷خانه سیگاری۰۹۱۲۳۴۰۰۸۸۲یزدبه زودی
۱۴۸دالون۰۹۱۳۳۵۸۲۳۵۳

۰۹۱۳۱۵۷۶۷۲۳

یزدبه زودی
۱۴۹خانه پیش آهنگی۰۹۱۳۱۵۱۹۳۳۸یزدبه زودی
۱۵۰وستا۰۹۱۲۲۴۹۳۶۴۵یزدبه زودی
۱۵۱کلوت۰۹۱۲۲۱۹۴۵۴۰

۰۳۵۳۶۲۶۷۶۰۹

یزدبه زودی
۱۵۲سرای جهانگرد۰۹۱۳۳۵۱۶۵۸۵

۰۳۵۳۲۵۳۴۲۲۶

یزدبه زودی
۱۵۳خشت آباد۰۳۵۳۶۲۶۰۰۴۰

۰۹۱۳۲۵۷۰۰۴۰

یزدبه زودی
۱۵۴عطار۰۹۱۳۲۵۰۰۸۰۲

۰۹۱۳۴۵۱۴۷۰۱

۰۳۵۳۲۳۲۷۳۲۴

یزدبه زودی
۱۵۵دوستانه۰۳۵۳۶۲۰۷۳۷۰

۰۹۱۳۳۵۲۲۹۸۵

یزدبه زودی
۱۵۶سرای محبت۰۹۱۳۳۵۶۶۲۹۳یزدبه زودی
۱۵۷خشت و ماه۰۹۳۷۶۰۶۱۰۲۱یزدبه زودی
۱۵۸عمارت پدر سالار۰۹۱۲۸۱۹۵۷۱۰

۰۹۳۹۶۲۲۶۷۱۹

سمنانبه زودی
۱۵۹ترکمن اوی خالد نبی۰۹۱۱۱۷۶۱۱۹۶گلستانگچی سو بالا
۱۶۰سرای صالح۰۳۱۵۵۶۷۳۷۴۰-۴اصفهانبه زودیاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۶۱جنگل۰۳۵۳۶۲۰۸۲۷۸

۰۹۱۳۱۵۲۱۷۸۵

یزدبه زودی
۱۶۲خانه هنر۰۹۱۹۲۱۱۵۹۶۶یزدبه زودی
۱۶۳تیزوک۰۹۱۰۳۸۲۶۶۲۷یزدابرکوهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۶۴اوسیس (واحه)۰۹۳۶۶۸۵۷۸۱۰

۰۹۱۲۱۵۱۰۸۶۱

یزدبه زودی
۱۶۵بادگیر۰۹۳۸۳۵۷۹۷۵۶

۰۹۱۳۳۷۳۳۲۵۱

یزدبه زودی
۱۶۶چهار فصل۰۹۱۳۵۱۴۵۳۳۹

۰۳۵۳۲۵۸۲۴۱۰

یزدبه زودی
۱۶۷حاجی خان۰۹۱۳۰۰۳۴۴۸۲یزدبه زودی
۱۶۸بابا حاجی۰۹۱۳۱۵۸۰۸۲۸یزدبه زودی
۱۶۹آریانا۰۹۱۹۲۲۱۳۰۰۷یزدبه زودی
۱۷۰باغ دو سرو۰۹۱۳۰۵۳۹۵۰۵یزدبه زودی
۱۷۱کومه بی بی سید۰۹۱۳۲۵۰۹۲۴۶یزدبه زودی
۱۷۲خواجه خضر۰۹۱۲۲۷۱۶۴۶۶یزدبه زودی
۱۷۳سرو جاویدان۰۹۱۳۴۵۲۷۳۲۲یزدبه زودی
۱۷۴خانه امینی۰۹۱۳۳۵۰۴۶۰۰

۰۹۱۳۱۵۴۰۱۳۰

یزدبه زودی
۱۷۵رخ شین۰۹۱۳۳۵۱۳۹۹۴یزدبه زودی
۱۷۶ارت۰۹۱۳۶۵۹۹۳۰۰یزدبه زودی
۱۷۷خانه معمار۰۹۱۳۶۰۸۶۵۰۷یزدبه زودی
۱۷۸سرای بهشت۰۹۱۳۹۶۹۳۳۱۰

۰۹۱۳۵۲۴۷۸۷۱

یزدبه زودی
۱۷۹سرای کهن۰۳۵۳۶۲۰۵۵۲۵یزدبه زودی
۱۸۰خانه سه نیک۰۹۱۶۲۵۲۴۷۰۱یزدبه زودی
۱۸۱نمکزار  سه قلعه۰۹۱۵۵۳۴۵۸۱۷خراسان جنوبیسه قلعه
۱۸۲واران۰۹۱۸۷۷۰۵۶۳۶کردستانبه زودی
۱۸۳وهنان۰۹۱۹۹۵۰۸۵۶۳

۰۹۳۰۵۱۷۹۹۷۲

همدانبه زودی
۱۸۴نایب۰۹۳۹۱۰۵۰۷۹۲فارسباب انار
۱۸۵کاروانسرای رباط انارک۰۹۱۲۴۷۳۸۷۷۹اصفهانانارک
۱۸۶خراشاد۰۹۱۵۱۶۱۳۸۳۰خراسان جنوبیخراشاداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۸۷شاهدان۰۹۱۲۳۲۵۵۹۵۳اصفهانشاهداناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۸۸سرای سایه۰۹۱۳۳۶۱۷۱۳۱اصفهانکاشاناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۸۹سام۰۶۶۲۲۳۸۰۶۳۲لرستانالیگودرزاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۰گالش کولام۰۹۱۱۶۰۲۰۷۸۷

۰۹۱۱۶۵۹۹۲۱۷

گیلانکندلاتاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۱شاریسه۰۹۱۱۲۰۷۷۳۷۵گلستانکلوکنداطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۲کنگ کهن۰۹۱۱۲۰۷۷۳۷۵خراسان رضویکنگاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۳ابو علی۰۹۱۶۳۴۵۰۳۸۷خوزستانخماطاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۴سرای کربلایی فریدون۰۹۱۳۸۲۸۴۳۴۹اصفهانگلپایگاناطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۵عمو نوروز۰۹۱۳۹۲۳۱۰۸۰اصفهانخور و بیابانکاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۶گته گلی خانه۰۹۳۵۲۶۰۲۵۳۶گیلانرامسراطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۷قیچ قلعه۰۹۱۹۲۷۴۲۰۵۸

۰۹۱۹۲۷۳۷۶۳۱

سمنانخیجاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۸میر احمد خوافی۰۹۱۵۴۱۱۷۴۲۴خراسان رضویخوافاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۱۹۹خانه نخجیر۰۹۳۰۴۴۶۳۴۳۴

۰۹۳۳۴۴۶۳۴۳۴

مرکزینراقاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۰۰میکال۰۹۱۱۱۴۰۱۵۴۵گیلانمیکالاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۰۱خانه مستوفی۰۹۱۲۶۴۹۱۸۶۵یزدابرکوهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۰۲رویای کویر۰۹۱۲۱۳۱۳۶۰۸سمنانبیابانکاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
۲۰۳آرتین۰۹۱۲۶۰۷۸۳۰۵تهرانسربندان
کلونیازمند اطلاعاتخراسان جنوبیزردگاهاطلاعات پراکنده (کلیک کنید)
احساس خوبنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
قشقایینیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
هفت یازدهنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
خانه خورشیدنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
کوبهنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
انارنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
خانه طبایینیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
خانه نورینیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
پادیاونیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
سایدانیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاریبه زودی
دوپلاننیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاریبه زودی
کوهرنگنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاریبه زودی
ایوان کنگنیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
غیاثیهنیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
زعفرانیهنیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
نرگسنیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
ننه کلو بابا کلونیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
یلاننیازمند اطلاعاتخراسان جنوبیبه زودی
کاروانسرای کلمردنیازمند اطلاعاتخراسان جنوبیبه زودی
عمارت اکرم خاننیازمند اطلاعاتخراسان جنوبیبه زودی
زرین چاهنیازمند اطلاعاتخراسان جنوبیبه زودی
باغ گیلاسنیازمند اطلاعاتسمنانبه زودی
کومه سبزنیازمند اطلاعاتسمنانبه زودی
قلعه مهر توراننیازمند اطلاعاتسمنانبه زودی
خانه طبیعتنیازمند اطلاعاتسمنانبه زودی
منزلابنیازمند اطلاعاتسیستان و بلوچستانبه زودی
سهروردنیازمند اطلاعاتزنجانبه زودی
نقش رستمنیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
لایزلندنیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
رادمهرنیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
ریاب (قیصر پور)نیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
هُدنیازمند اطلاعاتاصفهانبه زودی
باغدشتنیازمند اطلاعاتخراسان رضویبه زودی
خانه دوستنیازمند اطلاعاتیزدبه زودی
بوم کلبه ترکمننیازمند اطلاعاتگلستانبه زودی
عمارت پنج درینیازمند اطلاعاتگلستانبه زودی
کرد بوم کاشانهنیازمند اطلاعاتآذربایجان غربیبه زودی
حاج داود بزرگمهرنیازمند اطلاعاتالبرزبه زودی
کبیرکوهنیازمند اطلاعاتایلامبه زودی
ارگ سنگی سنگاننیازمند اطلاعاتتهرانبه زودی
چالشترنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاریبه زودی
سرداب رستم آبادنیازمند اطلاعاتچهارمحال و بختیاریبه زودی
قلعه عقاب هانیازمند اطلاعاتقزوینبه زودی
سرای جامنیازمند اطلاعاتسمنانبه زودی
یسنانیازمند اطلاعاتاصفهانبه زودی
آناهیتانیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
پدرامنیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
دایاننیازمند اطلاعاتفارسبه زودی
خانه شیرازنیازمند اطلاعاتفارسبه زودی