اقامتگاه بومگردی ناخدا امینی

استان هرمزگان

لیست اقامتگاه های بومگردی استان هرمزگان

ناخدا امینی
۰۹۱۷۷۶۷۷۶۰۱

استان هرمزگان

روستای طبل

کُلودَنگ دهخدا
۰۷۶۵۸۳۸۹۳۱۹

استان هرمزگان

روستای دهخدا

فتاحی
۰۹۱۳۷۰۷۷۷۰۳

استان هرمزگان

روستای شیب دراز

باغ آئین های زینت
۰۹۱۷۱۶۹۰۷۳۸

استان هرمزگان

روستای صلخ

خالو
۰۹۱۷۷۶۹۹۱۷۷

استان هرمزگان

روستای نقاشه

لرد سوزا
۰۹۱۷۲۱۰۲۹۰۳

استان هرمزگان

شهر سوزا

مدالی
۰۹۱۶۲۶۲۲۴۸۰

استان هرمزگان

روستای گوران