فضای حیاط اقامتگاه بومگردی کیخسرو در روستای چوپانان اصفهان