فرش های دستباف طرح بیرجندی در اقامتگاه بومگردی زاغ بور بیرجند

یکی از اهداف مهم اقامتگاه های بوم گردی، معرفی صنایع دستی و هنرهای رایج هر منطقه می باشد، در راستای این هدف فرش تمام اتاق ها در اقامتگاه زاغ بور دست بافت که شامل طرحهای فرش بیرجند(مود و درخش) است.