گچ بری مسجد جامع نشتیفان در خواف خراسان رضوی

نمونه ای از گچ بری مسجد جامع نشتیفان مسجدجامع نشتیفان با قدمت دوران تیموری در قرن هشتم توسط شیخ زین الدین ساخته شده و تا کنون مسجد جامع نشتیفان به نام سازنده آن شیخ زین الدین شناخته میشود

با اقامت و هماهنگی اقامتگاه بومگردی پوریعقوب از این جاذبه می توانید دیدن کنید.