ویژگی های خاص اقامتگاه های بومگردی ابزاری برای بازاریابی

ویژگی های خاص اقامتگاه های بومگردی شامل:
کاریزما و جذابیت مدیران اقامتگاه ها
روی خوش و صرف وقت با مهمان (مهمان نوازی)
اتمسفر و فضای خانوادگی

اگر با شنیدن ابزار بازاریابی اقامتگاه بومگردی ذهن شما اول از همه به دنبال ابزاری دیجیتالی، نو و متفاوت برای اقامتگاه بومگردی می گردد باید بگویم در اشتباهید زیرا بررسی ها نشان می دهد اول از همه باید ابزارهای فوق که ذاتاً با ماهیت بومگردی همراه هستند وجود داشته باشند.
این ها را می توان ابزارهایی به شمار آورد که ذاتاً باعث جذب و وفاداری مهمان می شوند.
پس از آن است که شما می توانید به واسطه دیگر ابزارها به بازاریابی اقامتگاه بومگردی خود بپردازید.