نمایی از اتاق های اقامتگاه بومگردی علیپور قوامیه رباب

فضای بسیار زیبای به همراه کرسی اتاقی در اقامتگاه بومگردی علیپور قوامیه در روستاس ریاب در گناباد در استان خراسان رضوی