سد اغچه در بویین میاندشت اصفهان

روستاگردی یکی از قسمت های زیبای سفر به خانه جواهری میباشد اینجا سد اغچه از روستاهای گرج نشین منطقه بویین میاندشت است شما در هنگام اقامت در خانه جواهری به همراه تجربه زندگی ارام در بویین میاندشت در غرب استان اصفهان می توانید بازید از این جاذبه را در برنامه خود بگنجانید.