حضور صاحب اقامتگاه و مهمان نوازی خانوادگی او ابزاری برای بازاریابی

آنگونه که از گفتگو با مدیران اقامتگاه های بومگردی بر می آید، اقامتگاه های بوم گردی و ماهیت متفاوت آن ها نسبت به دیگر انواع اقامتی در کشور خود از عوامل جذب مهمان و ابزاری برای بازاریابی می باشند. یکی از این مشخصه های بارز اقامتگاه های بوم گردی نسبت به انواع اقامتی دیگر حضور صاحب اقامتگاه و مهمان نوازی خانوادگی او است که از مولفه های جدا نشدنی هر اقامتگاه بوم گردی است که در نهایت این ویژگی مهمان نوازی و برخورد این میزبانان است که به عنوان ابزاری برای بازاریابی اقامتگاه های بوم گردی ایفای نقش می کند. همانگونه که در گفته های مدیران اقامتگاه های بومگردی ملاحظه می شد برخی به صراحت از خود و مهمان نوازی و وقتی که با مهمانان صرف ارائه خدمات خاص و همنشینی با آن ها می کنند به عنوان عامل جذب و وفاداری مهمانان سخن به میان می آورند. در بین این ویژگی های خاص اقامتگاه های بوم گردی ویژگی های کاریزماتیک و جذابیت مدیران اقامتگاه های بوم گردی است که از سوی آنان مورد تأکید قرار می گیرد. اهمیت این امر را به ویژه در مصاحبه های صورت گرفته با قدیمی ترها همچون آقای آل داوود و رضوانیان به وضوح می توان مشاهده نمود که ویژگی های شخصیتی خود و برخورد و همنشنی شان با مهمانان را که مدت زمان زیادی از اقامت مهمان را به خود اختصاص می دهد را از عوامل موثر در رضایت بیشتر مهمان و حتی تکرار دفعات اقامت مهمان در اقامتگاه خود می دانند. در این میان از دیگر عوامل مورد اشاره قرار گرفته توسط مدیران اقامتگاه ها اتمسفر و فضایی است که اقامتگاه های بوم گردی در آن به ارائه خدمات می پردازند و از آن به عنوان عامل جذب و وفاداری مهمانان و ابزاری برای بازاریابی یاد کرده اند.