تکنوازی و شاهنامه خوانی در خانه مستوفی ابرکوه یزد

تکنوازی سه تار استاد رسول پور عسگری و شاهنامه خوانی دکتر رضا قیومی در اقامتگاه بومگردی خانه مستوفی ابرکوه یزد