احیای آسک و جوقن در اقامتگاه بومگردی سرو کهن ابرکوه

احیای آسک و جوقن آسیاب دستی قدیمی و هاون و ظروف سنگی در اقامتگاه بومگردی سرو کهن

خلاقیتی در سفره هفت سین امسال اقامتگاه بومگردی سرو کهن ابرکوه