در این سایت فهرست و شماره تماس مستقیم بیش از ۲۰۰ اقامتگاه بومگردی فهرست شده است